การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 16/03/2558 20:54:52

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


  สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ทั่วโลกก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้โลกที่กว้างใหญ่เป็นโลกไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ สังคมโลกที่มีทั้งการแข่งขันและร่วมมือกันมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตบุคคลและสังคมให้มีคุณภาพ มีความเจริญงอกงาม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเลือกรับสิ่งที่ดีงามและเป็นคุณประโยชน์ สามารถครองตนอยู่ในความถูกต้องดีงาม เรียนรู้ที่จะรักเพื่อนมนุษย์และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญของไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้หลักการการกระจายอำนาจที่กำหนดให้รัฐ ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของไทย ซึ่งจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมไทย มีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดคุณธรรมจิตสาธารณะ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อปลูกจิตวิญญาณที่มีความรัก ความห่วงใย ต่อคนอื่นและสังคมโดยรวม หากคนส่วนใหญ่มีจิตสาธารณะจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่สงบสุข และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน( ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. ๒๕๕๓ : คำนำ )  

     ผู้เขียนได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนใหม่ๆ เน้นบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนรู้และครอบคลุมการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้า สืบเสาะ หาความรู้ ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีแรงบันดาลใจในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เรื่อง รวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะ เพื่อเป็นสื่อและวิธีการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ส ๔๐๒๐๘ การปกครองท้องถิ่นของไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า กระทำในสิ่งที่ตนเองสนใจและเป็นผู้วางแผนการทำงานได้ด้วยตนเอง และผู้เขียนได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ ADDIE  Model ( Kruse Kevin.  ๒๐๐๔ : ๑ อ้างถึงในสุรศักดิ์  ปาเฮ. ๒๕๕๓ : ๑๑๗ )

     ได้ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ทุกชุด หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  ผู้เขียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ที่เรียนรายวิชา ส ๔๐๒๐๘ การปกครองท้องถิ่นของไทย ตามหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กับนักเรียนที่เรียนรายวิชา  ส ๓๐๒๐๘ การปกครองท้องถิ่นของไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  ปลายภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อหาร้อยละและเปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๕ เท่ากับ๕๐.๔๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๔ เท่ากับ ๔๙.๗๕ คะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ ๐.๖๙ ค่าคะแนนเฉลี่ยทีเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙ โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่ได้รับการปรับปรุงแล้วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วสามารถนำไปสอนผู้เรียนได้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  (ชัยยงค์  พรหมวงศ์.๒๕๒๐ : ๕๐ อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี. ๒๕๕๑ : ๒๑๒ ) 

     ๑.เตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ ด้วยการทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาความรู้เดิมและปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดและหลักการคิดวิเคราะห์ ๕ W ๑ H และแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน

     ๒.ขั้นการจัดกิจกรรมการสอน ได้เสริมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการมีส่วนร่วมโดยนักเรียนศึกษาภูมิสังคมของท้องถิ่นดำเนินสะดวกและสภาพปัญหาด้วยการศึกษาชุดกิจกรรมที่ ๑ เรื่องเสน่ห์สายน้ำดำเนินสะดวก และชุดกิจกรรมที่ ๒ เรื่องรวมพวกแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถรวมกลุ่มและศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานจากชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่องโครงงานสร้างปัญญา เด็กๆสามารถเรียนรู้ลักษณะของโครงงาน ประเภทของโครงงาน และขั้นตอนการทำโครงงาน เมื่อได้เรียนรู้ทฤษฎีจากชุดกิจกรรมแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาได้ลงมือจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโครงงาน (สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ . ๒๕๕๐ : ๘๖,สุนันทา  สุนทรประเสริฐ. ๒๕๕๑ : ๖-๘ ,ลัดดา  ภู่เกียรติ . ๒๕๕๒ : ๒๘-๓๕, พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ.๒๕๕๓ : ๒๖,สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์.๒๕๕๓ : ๘๒-๘๓ ,ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. ๒๕๕๔ : ๔๒-๔๓  และสุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ.๒๕๕๔ : ๑๐๘-๑๐๙)  ซึ่งมี ๖ ขั้นตอนได้แก่  

     ขั้นที่ ๑ คือ การกำหนดเรื่องหรือปัญหา จากท้องถิ่นดำเนินสะดวก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่ม   

     ขั้นที่ ๒ คือ การรวบรวมข้อมูลหรือศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่องศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและเรื่องที่แต่ละกลุ่มเลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นหนังสือ วารสาร เว็ปไซด์  แล้วรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและตั้งประเด็นในการศึกษาแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนี้เด็กๆมีความสุข สนุกสนานมากได้เรียนรู้จากหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองดำเนินสะดวก และชาวสวนผลไม้ เรียนรู้ประวัติคลองดำเนินสะดวก  ประวัติศาสตร์บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  ได้เรียนรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้านซึ่งเป็นวิทยากรท้องถิ่น ได้สร้างสัมพันธภาพและได้พบสภาพปัญหาต่างๆ จริง อาทิ เช่นปัญหาน้ำในคลองสกปรก  ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการทำสวนผลไม้ของชาวสวน เป็นต้น ซึ่งพวกเขาสามารถนำมาสรุปองค์ความรู้และสังเคราะห์เป็นข้อมูล ในการนำไปสู่การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นตามประเด็นที่พวกเขาได้เลือกและกำหนดเองจากความสนใจ    

     ขั้นที่ ๓ คือ การออกแบบและเขียนเค้าโครงการทำโครงงาน  นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมที่ ๕ เรื่องนำสู่การออกแบบ ซึ่งถือว่าเป็นการกำหนดแผนงานที่นักเรียนคิดไว้ล่วงหน้าให้เป็นขั้นตอนไม่สับสนกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐาน และขอบเขตของการศึกษา วิธีดำเนินงานที่ระบุถึงแนวทางวิธีที่จะทำโครงงานโดยละเอียด  ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ แนวทางการศึกษาค้นคว้า  การออกแบบการทดลอง และการเก็บข้อมูล แล้วเขียนแผนปฏิบัติงานเป็นปฏิทินการทำงานโดยระบุการดำเนินโครงงานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ระบุระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ แล้วเสนอต่อครูที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและคำแนะนำ  

     ขั้นที่ ๔ คือ การลงมือปฏิบัติ  พวกเด็กๆ ได้ศึกษาชุดกิจกรรมที่ ๖ เรื่อง แยบยลรวมพลปฏิบัติ แล้วได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เช่นการนำความรู้จากขั้นตอนที่ ๒ มาทำภาพยนตร์สั้น  หรือการ์ตูนเอนิเมชั่น แล้วนำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์ การเขียนบทเรียนการ์ตูนแล้วสำเนาไปแจกชาวบ้าน การสำรวจและการลงมือไปช่วยชาวบ้านเก็บขยะในคลองดำเนินสะดวกเพื่อรณรงค์และแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายของการทำโครงงานและเสริมสร้างจิตสาธารณะให้เด็กๆ     

     ขั้นที่ ๕ คือ การเขียนรายงานโครงงาน นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมที่ ๗ เรื่อง ฝึกหัดเขียนรายงาน ซึ่งรายงานที่พวกเด็กๆได้เขียนมีส่วนประกอบคือ ส่วนนำ  บทที่ ๑ บทนำ  บทที่  ๒ เอกสาร         ที่เกี่ยวข้อง  บทที่ ๓  วิธีดำเนินการ  บทที่ ๔ ผลการศึกษาค้นคว้า บทที่ ๕สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม และภาคผนวก  เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนอื่น ๆ เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เกี่ยวกับโครงงาน

      ขั้นที่ ๖ คือการนำเสนอและประเมินผลโครงงาน นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมที่ ๘ เรื่องเบิกบานการนำเสนอ เด็กๆแต่ละกลุ่มได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหอประชุมของโรงเรียนพร้อมกันทุกกลุ่ม โดยผู้เขียนได้เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนและเชิญนายอำเภอดำเนินสะดวกมาเป็นประธานร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้จากการเรียนรู้โดยโครงงานและประเมินผลภาพรวมคือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้โดยการทำโครงงานอยู่ในระดับดีมาก และผู้ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานมีความพึงพอใจต่อการนำเสนอและจัดนิทรรศการอยู่ในระดับมากที่สุด      

     ๓. ขั้นสรุปบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไป  ประเมินคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม จำนวน ๘ ครั้ง โดยครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 

     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องรวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะ รายวิชา ส ๔๐๒๐๘ การปกครองท้องถิ่นของไทยทั้ง ๘ ชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ และทำให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เพราะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีสื่อประกอบกันอย่างหลากหลาย  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ มีสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ ประกอบไปด้วยรูปภาพ ใบความรู้ ใบกิจกรรมของจริง วีดิทัศน์ ได้แก่  เรื่องเสน่ห์สายน้ำดำเนินสะดวก  และเรื่องโครงงานสร้างปัญญาบทเรียนการ์ตูนเรื่องธารน้ำใจที่มีภาพประกอบสีสันสวยงาม กระดาษและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นดำเนินสะดวก และการวัดผลประเมินผล  ตลอดจนชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีกิจกรรมหลากหลายได้แก่ การอภิปราย การใช้กระบวนการกลุ่มการศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทำโครงงาน และการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถและตามศักยภาพของผู้เรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบทเรียนมีการวางแผนตามรูปแบบการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการสอนที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการออกแบบ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนซึ่งอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System  Approach) ที่มีรูปแบบการสอน ADDIE  Model  ใช้กระบวนการกลุ่มได้ฝึกการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีและการมีจิตสาธารณะ ทำให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อื่น เสริมสร้างคุณธรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  นักเรียนมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีน้ำใจกับเพื่อนมาก เรียนรู้ร่วมกันโดยแบ่งปันสิ่งของและรับผิดชอบงานที่มอบหมาย นักเรียนมีนิสัยรักของและรู้จักเก็บของเข้าที่เมื่อเลิกใช้งานแล้วมากขึ้น  นักเรียนรู้จักการให้ และแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นมากขึ้น ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสำรวจสภาพปัญหาจากท้องถิ่นดำเนินสะดวก ที่ได้พบกับชุมชน ผู้ปกครอง มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนสามารถนำเสนอ  และเผยแพร่ผลงานให้ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนชุมชนได้รับทราบ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน        โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะชุดกิจกรรมสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมสิบสองประการ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองชุดกิจกรรมทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้น 

     หลังจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง รวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะ รายวิชา ส ๔๐๒๐๘ การปกครองท้องถิ่นของไทยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ทำให้นักเรียนได้จัดทำวารสารรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกจำนวน ๕๐๐ เล่ม เผยแพร่ให้ชาวบ้านและชุมชนทั่วประเทศ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางการประกวดสุดยอดโครงงานปล่อยของจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดราชบุรี  โครงการคนสามวัยรักษ์สายน้ำดำเนินสะดวก ปีพ.ศ.๒๕๕๕ จัดโดยวุฒิสภา และนักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชา ส ๓๐๒๐๘  การปกครองท้องถิ่นของไทยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่องมนต์รักข้ามคลอง เผยแพร่ในเว็ปไซด์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิถีชาวดำเนินสะดวก  จากรายการไทยบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับการเผยแพร่ผลงาน วิถีชาวดำเนินสะดวก จากรายการครอบครัวข่าวเด็ก สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท. และได้รับการเผยแพร่ผลงาน จากหนังสือพิมพ์รายวัน เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  หน้า ๘  คอลัมน์ “หมายเหตุประชาชน” และฉบับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖6 หน้า ๒๕ คอลัมน์ข่าวภูมิภาค  ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนความภาคภูมิใจของเด็กๆที่ได้เรียนรู้ที่จะรักถิ่นฐานบ้านเกิด พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

 

โดย อาคม   สมพามา

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวนผู้เข้าชม 18692 คน | จำนวนโหวต 5 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
3

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์