กระทรวงแรงงาน

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 16/03/2560 17:19:42

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


กระทรวงแรงงาน

ติดต่อกระทรวงแรงงาน
 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2232-1262-4,1467
เว็บไซต์ : http://www.mol.go.th
สำนักงานแรงงานจังหวัด
 
กรมการจัดหางาน
ที่อยู่ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2247-9423, 0-2248-4743
  : 1694 ศูนย์มิตรไมตรี
เว็บไซต์ : http://www.doe.go.th/
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่อยู่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 10 ชั้น กระทรวงเเรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2245-1707
เว็บไซต์ : http://www.dsd.go.th/
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่อยู่ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 022454310-4
  : 1546 สายด่วนแรงงาน
เว็บไซต์ : http://www.labour.go.th/
 
สำนักงานประกันสังคม
ที่อยู่ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  - หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ประกันตน ติดต่อที่ e-mail: helpdesk@sso.go.th
  - หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail: info@sso.go.th
โทรศัพท์ : 1506 สายด่วนแรงงานประกันสังคม
เว็บไซต์ : http://www.sso.go.th/

 นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 พันธกิจ :
 
พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ :
 
การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน
การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
             กระทรวงแรงงานมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักและมีความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ที่สำคัญนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วงเวลาปัจจุบันเป็นห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศ ทุกฝ่ายต้องละทิ้งความขัดแย้ง การแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งสี แบ่งฝ่าย แต่ต้องร่วมมือกันทำงาน ต้องทุ่มเท เสียสละ ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในด้านแรงงาน ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงขอให้ทุกท่านนำนโยบายกระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายทั่วไป จำนวน ๙ ข้อ และนโยบายเฉพาะ จำนวน ๙ ข้อ ไปเป็นกรอบแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ดังนี้
 
            นโยบายทั่วไป : เป็นเรื่องภาพรวมของแนวทางในการทำงานที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ ดังนี้
            ๑. ให้ทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ 
                  - ในส่วนของโครงการพระราชดำริ ที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องสนับสนุน จะต้องให้ความใส่ใจในการวางแผนดำเนินงาน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
                  - การจัดหลักสูตรอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ให้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันกับให้เสริมสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 
                  - การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในทุกๆ หลักสูตร 
 
            ๒. ให้ยึดถือนโยบายรัฐบาล มติ ครม. นโยบายและแนวทางของ คสช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ 
                 - ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เน้นการทำงานเชิงรุก สรรค์สร้างงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
                 - การทำงานจะต้องคิดวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นระบบ (กำหนดกิจเฉพาะและกิจแฝง) กิจเฉพาะหมายถึงงานหลักที่จะต้องทำ กิจแฝงหมายถึงงานรองที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุงานหลัก 
                 - ต้องจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน เรื่องใดต้องทำก่อน เรื่องใดทำหลัง 
                 - ต้องมีการประเมินสถานการณ์ในระหว่างการทำงาน คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่ารอให้เกิดปัญหา จะต้องเตรียมการและวางแผนแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า ต้องมีแผนสำรอง แผนเผชิญเหตุ 
                 - ต้องกำหนดผู้รับผิจำนวนผู้เข้าชม 1433 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์