‘จังหวัดภูเก็ต’ เดินหน้าขยายผลระบบ “สารสนเทศเพื่อการศึกษา” ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Phuket City 4.0

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 02/05/2560 16:39:14

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


‘จังหวัดภูเก็ต’ เดินหน้าขยายผลระบบ “สารสนเทศเพื่อการศึกษา” ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Phuket City 4.0 พัฒนาเด็กด้อยโอกาส ด้านเทศบาลนครภูเก็ต อัดฉีดงบประมาณให้รร.บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามพิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตปี 59 สูงสุดถึง 3 แสน

     ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมผลการบรรลุเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนสำคัญในการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการศึกษาในการออกแบบและพัฒนาเป็นพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตรงจุด ลดภาระการทำงานของครูและผู้บริหาร และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุพื้นฐานเนื่องจากการกรอกข้อมูลออนไลน์ ที่สำคัญยังสามารถช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคล และล่าสุดนอกจากจะมีการขยายผลการใช้ไปยังเทศบาลเมืองกะทู้แล้ว เทศบาลนครภูเก็ตยังมีการจูงใจให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่ทำได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มราว 2-3 แสนบาทเพื่อให้สถานศึกษาส่งโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเข้ามาได้เพิ่มจากงบประมาณที่ได้รับในปีนี้

     นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่เพราะท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน จากตัวเลขนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตที่มีนักเรียนราว 9,500 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 ใน 6 ของนักเรียนในจังหวัด การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่หรือในระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่า โดยเมื่อปี 2557 เทศบาลนครภูเก็ตได้เริ่มต้นความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งข้อมูลจากระบบสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษาของนครภูเก็ตร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมจากตัวแทนภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภูเก็ตในด้านต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนที่มีความถนัดที่แตกต่างกันสามารถค้นพบศักยภาพในตัวเอง และเดินไปในทิศทางตนเองสนใจและถนัด

     “เรามีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 แห่งของเทศบาลนครภูเก็ตว่า แต่ละโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาในปีการศึกษา 2559 ในประเด็นใดบ้าง และมีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการยกเป็นพิมพ์เขียวการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกัน ซึ่งล่าสุดแต่ละโรงเรียนเริ่มใช้ข้อมูลเป็นตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาจนสามารถบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดโดยโรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามข้อตกลงโดยไม่ต้องรอนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ทางเทศบาลนครภูเก็ต จึงอุดหนุนงบสนับสนุนพิเศษเป็นรายกรณีตามความสำเร็จ โดยแบ่งการสนับสนุนเป็น 3 ระดับ คือ 2 แสน 2.5 แสน และ 3 แสนบาทตามลำดับ”  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตกล่าว และเสริมว่า

     ในก้าวต่อไป เราต้องการยกระดับผลการเรียนและดูแลให้โอกาสเด็กให้ครบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนระดับน้อยไปจนถึงเด็กที่มีผลการเรียนระดับสูง พร้อมทั้งการดูแลที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องระบบสุขภาพของนักเรียนและครอบครัว เพราะระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยเอ็กซเรย์เด็กเป็นรายบุคคลว่าต้องการอะไร ทั้งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ หรือแม้แต่แก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสามารถรู้ได้ว่าเด็กที่เรียนไม่ครบจำนวนเท่าไหร่ เกิดจากปัจจัยอะไร เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

     นางสาวสุธี อารีย์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ได้นำเสนอผลการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามพิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ตามตัวชี้วัดทางการศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย การทำตามแผนการดำเนินงาน การทำตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และแผนการดำเนินงานสามารถนำไปใช้จริงในการบริหารการศึกษา โดยเรียงลำดับความสำเร็จของโรงเรียนดังนี้ 1) โรงเรียนที่บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดสูงสูด ได้รับการอุดหนุนงบสนับสนุนพิเศษ จำนวน 300,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 2) โรงเรียนที่บรรลุเป้าหมายและตัวชี้ ลำดับที่ 2 ได้รับการอุดหนุนงบสนับสนุนพิเศษ จำนวน 250,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และ 3) โรงเรียนที่บรรลุเป้าหมายและตัวชี้ ลำดับที่ 3 ได้รับการอุดหนุนงบสนับสนุนพิเศษ จำนวน 200,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ตามลำดับ

     

     ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สสค. กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางการศึกษาที่ดี เห็นได้จากการประสบความสำเร็จของบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านของจังหวัดภูเก็ต จากความร่วมมือในการทำงานที่ผ่านมาสามารถสะท้อน 4 นวัตกรรมเด่นของเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดังนี้ 1) การนำร่องใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นที่แรกของประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดทำแผนการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมออกแบบและกำหนดทิศทางการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งประกาศใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ 2) การจัดทำพิมพ์เขียวการศึกษา จากระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาจนพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมออกแบบและกำหนดพิมพ์เขียวการศึกษาของนครภูเก็ตร่วมกัน 3) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม ท้องถิ่น การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น จังหวัดภูเก็ตจึงถือเป็นต้นแบบของการสร้างนครแห่งการศึกษาที่มีความก้าวหน้า คือการมีส่วนร่วมตลอดเส้นทางปีการศึกษาที่จะเดินหน้าสนับสนุนการศึกษา และ 4) การริเริ่มใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานการศึกษาของเทศบาล และสามารสร้างหลักประกันด้านการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนทุกคนได้เป็นรายบุคคลทำให้นครภูเก็ตนอกจากจะเป็นเมือง Smart City แล้วเทศบาลนครภูเก็ตได้ก้าวสู่เมือง Education 4.0 ด้วยเช่นกัน

     ทิศทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศการศึกษา เพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สอดคล้องไปกับแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงการเป็นพื้นที่ต้นแบบทางการศึกษานำสู่การขยายผลสู่พื้นที่อื่น และความต้องการด้านแรงงานของภาคเอกชน บนความคาดหวังของภาคประชาชนในพื้นที่ จึงมีความน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนับจากนี้จำนวนผู้เข้าชม 685 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์