แง้มดูหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคตะวันตก "The King's Journey" Learning Passport (เล่มสีเหลือง)

เขียนโดย สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ | 01/11/2560 15:44:32

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


     “หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา เส้นทางภาคตะวันตก ผจญภัยบนสายน้ำ ตะลุยบ้านไร่ของพระราชา บำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส หมู่บ้านต้นแบบสหกรณ์ สนุกเรียนรู้พลังงานทดแทน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ผจญภัยบนสายน้ำ บ้านศิลาดิน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ

ตามรอยพระราชา ปราชญ์แห่งนํ้า

     กาลครั้งหนึ่งเกษตรกรยากจน ไร้ที่ดินทำกิน พระราชา รัชกาลที่ 9 จึงพระราชทานที่ดิน 1,009 ไร่ จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรคนละ 20 ไร่ เข้าไปทำกินเมื่อปี พ.ศ. 2520 พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางการทำเกษตรผสมผสาน นับจากนั้นชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 ตะลุยบ้านไร่ของพระราชา รัชกาลที่ 9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ


แรงบันดาลใจจากหัวมันเทศ สู่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ

     เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระราชาทรงเอาหัวมันเทศวางบนตาชั่งตั้งไว้บนโต๊ะทรงงาน เพื่อเป็นคติเตือนใจ “ชั่งหัวมัน” หัวมันเทศเมื่อวางอยู่นานเข้า ก็แตกใบมีต้นงอกออกมา ทรงให้เอาต้นมันนั้นไปเพาะเลี้ยงไว้ในเรือนเพาะชำ แล้วนำมันเทศหัวใหม่มาวางไว้บนตาชั่งแทน ทำเช่นนี้เรื่อยไป ในเรือนเพาะชำก็มีแต่ต้นมันเทศ ทรงมีดำริว่า หัวมันเทศวางไว้บนตาชั่งไม่มีดินและน้ำยังงอกได้ ที่ดินแปลงนี้มีดินและพอมีน้ำอยู่บ้าง ก็น่าจะปลูกมันเทศได้ จึงทรงพระราชทานต้นมันเทศจากเรือนเพาะชำมาปลูกไว้ที่นี่ และพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ”
 

อย่าปล่อยให้ห้วยเป็นทะเลทราย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทะเลทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ตามรอยพระราชา ปราชญ์แห่งดิน

     ชื่อ ห้วยทราย เพราะในอดีตเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย โดยเฉพาะเนื้อทราย กาลเวลาผ่านไป ป่าไม้ถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ดินเสื่อมโทรม พระราชาเสด็จในพื้นที่ ทรงมีรับสั่งว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด” จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟื้นฟูพื้นดินและป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ 

 

ต้นแบบบำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส
ด้วยกลไกธรรมชาติ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

พระราชาทรงมองเห็นว่า หากไม่บำบัดน้ำเสีย เราจะมีน้ำสะอาดจากที่ไหนมาใช้กัน

     หากธรรมชาติป่าชายเลนถูกทำลาย สัตว์ต่างๆ จะไปอาศัยอยู่ที่ไหน รู้ไหมว่า น้ำป่าชายเลน พืช และสัตว์ต่างๆ มีความเกี่ยวข้องพึ่งพาอาศัยกัน พระราชาจึงให้แนวทางไว้ว่า...“ใช้ธรรมชาติบำบัดซึ่งกันและกัน”
 

ต้นแบบสหกรณ์บนแผ่นดินพระราชา
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

 

น้ำพระทัยแผ่ไพรศาล
 

     เมื่อ ปี พ.ศ.2507 พระราชาเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักชะอำ จำนวน 83 ครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ประกอบอาชีพ ไม่มีที่ดิน ทำกินเป็นของตนเอง จึงทรงให้จัดหาที่ดิน ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้มีที่อยู่อาศัย และเข้าทำประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยดำเนินงานในลักษณะ หมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่างแห่งแรก ตามที่พระราชาทรงสอนว่าเป็นการผนึกกำลังของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกัน ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึ่งกันและกัน

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวีต
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     พื้นที่นี้เดิมมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ถูกแผ้วถางทำการเกษตรเชิงเดี่ยวจนเสื่อมโทรม พระราชาจึง มีแนวพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะ สมกับสภาพแวดล้อม ฟื้นฟูให้คืนความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการเพาะปลูกพืชและสร้างแหล่งน้ำ บ่อน้ำไว้เติมได้ เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแหล่งเรียนรู้

 

โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืช
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร

 

พระราชา จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาพลังงาน
 

     น้ำมันจากฟอสซิลกำลังจะหมดไปจากโลก การผลิตพลังงานทางเลือกอื่นๆ จึงสำคัญต่ออนาคตของมนุษย์ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระราชาทำการวิจัยและพัฒนา โรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมันครบวงจรขนาดเล็ก เพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน ศึกษาทดลองการผลิตน้ำมันจากพืช และผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว และพืชพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ

 

ผจญภัยในป่าชายเลน สนุกเรียนรู้พลังงานทดแทน
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร

 

     เจ้าหญิงนักพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระธิดาผู้เดินตามรอยพระราชา มีพระ ราชดำริให้จัดหาพื้นที่ปลูกและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณคลองบางตราใหญ่ และคลองบางตราน้อย จนได้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ทั้งยังน้อมนำพระราชดำริของพระราชา สร้างแหล่งเรียนรู้และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

 

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

 

    โครงการ อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ชุมชนร่วมใจสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้สูญหายต่อยอดสู่แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต ตามแนวทางเศรษฐกิจและชีวิตพอเพียงของพระราชา

 

 

     การเดินทางเรียนรู้ “ตามรอยพระราชา” ยังไม่สิ้นสุด ดินแดนของพระราชายังมีอีกมากมายทั่วเมืองไทย มาเป็นนักเดินทางเรียนรู้ตามรอยพระราชา นักคิด นักทำ ผู้ยิ่งใหญ่ของเรากันเถอะจำนวนผู้เข้าชม 610 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์