ธนาคารโลก

เขียนโดย ทดสอบ | 24/01/2012 3:41:39 PM

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


แม้ว่าธนาคารโลกจะไม่ได้ทำงานด้านการศึกษาโดยตรง แต่ก็เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อประเทศกำลังพัฒนา  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสนใจและน่าติดตามว่าบทบาทของธนาคารโลกและหน่วยงานในร่มทำงานหรือมีบทบาทอะไร

ธนาคารโลก ทำหน้าที่อะไร

ธนาคารโลกนั้นเป็นแหล่งเงินทุนและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่สำคัญแก่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก พันธกิจของธนาคารโลกก็คือ สู้กับความยากจน ด้วยใจและความเป็นมืออาชีพเพื่อผลที่ยั่งยืนและเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยตัวของพวกเขาเอง และสภาพแวดล้อมของพวกเขา โดยการจัดหาทรัพยากร แบ่งปันความรู้ สร้างสมรรถนะ และสร้างความเป็นภาคีทั้งในภาครัฐและเอกชน

ธนาคารโลกไม่ใช่ธนาคารในความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป ธนาคารโลกประกอบด้วยสถาบันพัฒนาสองสถาบันนั่นก็คือ ธนาคารสากลเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) และสมาคมสากลเพื่อการพัฒนา (International Development Association, IDA) ที่เป็นเจ้าของโดยประเทศสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศ

แต่ละสถาบันมีบทบาทแตกต่างกันแต่ก็ทำงานประสานร่วมมือกันในการสร้างความก้าวหน้าทางวิสัยทัศน์ของโลกาภิวัตน์ที่ยั่งยืนและเป็นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ธนาคารสากลฯ ตั้งเป้าที่จะลดความยากจนในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและประเทศยากจนที่มีเครดิตดี  ในขณะที่สมาคมสากลฯ เน้นเป้าไปที่บรรดาประเทศยากจนข้นแค้นที่สุดในโลก

นอกจากนี้งานของทั้งสององค์กรยังได้รับการสนับสนุนโดย องค์กรความร่วมมือทางการเงินสากล (International Finance Corporation, IFC)    องค์กรรับประกันการลงทุนแบบพหุภาคี (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) และศูนย์นานาชาติเพื่อการระงับข้อพิพาททางการลงทุน (International Center for the Settlement of Investment Disputes, ICSID)

ด้วยความร่วมมือกัน จึงจัดให้มีการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ การให้เครดิตที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และเงินช่วยเหลือ แก่ประเทศกำลังพัฒนา สำหรับเป้าประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งก็รวมถึงการลงทุนในเรื่องการศึกษา สุขภาพ การบริหารรัฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาในภาคเอกชนและภาครัฐ การเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารโลกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1944 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี มีบุคลากรมากกว่า 10, 000 ชีวิต ทำงานในสำนักงานมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก

สร้างนวัตกรรมที่เริ่มมาจากข้างใน

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศต่าง ๆ สามารถดำเนินการเข้าถึงความเชี่ยวชาญในระดับโลกที่ดีที่สุดและความรู้ที่ล้ำหน้าที่สุดอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มธนาคารโลกกำลังทบทวนโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนยากจน และทางเลือกทางการเงินในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้ตอบรับลำดับความสำคัญกอนหลังทางการพัฒนาที่กำลังกดดันประเทศต่าง ๆ

สามเสาหลักในความพยายามทำงานเรื่องนี้ก็ได้แก่

●      ผลลัพธ์: ธนาคารโลกกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะลับเป้าหมายให้คมขึ้นในการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่วัดได้ 

●      ปฏิรูป: การปฏิรูปใหม่ ๆ  ในกลุ่มธนาคารโลกถูกตั้งเป้าเพื่อการปรับปรุงทุก ๆ ลักษณะของงาน นั่นคือวิถีทางที่โครงการต่าง ๆ ถูกออกแบบ (การให้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน) ข้อมูลถูกทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างไร (การเข้าถึงข้อมูล) และ บุคลากรของธนาคารโลกถูกส่งออกไปอย่างไรเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลและชุมชนต่าง ๆ ให้ดีที่สุด (การกระจายอำนาจ)

●      ทรัพยากร: กลุ่มธนาคารโลกได้เริ่มการรณรงค์เพื่อรับประกันการเพิ่มของเงินทุนในปี 2010 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิก ในการที่จะมีภาคีทางการเงินที่แข็งแกร่ง ที่สามารถตอบรับความท้าทายของโลกที่มีการวิวัฒน์อยู่เป็นนิจ

สถาบันการเรียนรู้ของธนาคารโลก

สถาบันการเรียนรู้ของธนาคารโลกเป็นผู้จัดหาหลักในกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มธนาคารโลก สถาบันฯ มีคอร์สการฝึกอบรมและงานสัมมนาต่างๆ มากมายนับตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ก็เพื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาได้เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น นโยบายเศรษฐกิจมหภาค การลดความยากจน สุขภาพ การศึกษาและการปฏิรูปนโยบายในภาคส่วนเศรษฐกิจอื่น ๆ

ในช่วงทศวรรษที่แล้ว สถาบันฯ ได้เพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายแขนงวิชาที่ถูกปรับทิศทางให้เข้ากับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของประเทศและภูมิภาคของธนาคารโลก  นอกจากนี้สถาบันฯ ยังขยายกลุ่มผู้สนใจ อันรวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้มีบทบาทในภาครัฐ เช่น องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน นักข่าว และสมาชิกรัฐสภาด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันฯ ได้เปลี่ยนไปใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งมีชื่อว่า Accra Agenda for Action ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาขีดความสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลใด ๆ ก็ตามเพื่อการลดความยากจน

พันธกิจและยุทธศาสตร์

พันธกิจของสถาบันฯ คือ เป็นผู้เอื้ออำนวยในระดับโลก ของการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการลดความยากจน ช่วยเหลือบรรดาผู้นำ สถาบันต่าง ๆ และกลุ่มสหพันธ์ต่าง ๆ ในการตอบโจทย์ข้อจำกัดในเรื่องขีดความสามารถของพวกเขา ทั้งนี้เพื่อการบรรลุความสำเร็จในผลลัพธ์ทางด้านการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ฯ ได้รับการก่อร่างสร้างรูปโดย:

●      อุปสงค์ที่แน่วแน่เพื่อความรู้และการเรียนรู้ในระดับโลก ในหัวข้อทางการพัฒนาหลัก ๆ และทำให้เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น

●      การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกที่สามารถผลิตและเผยแพร่ความรู้

●      การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญ ๆ ซึ่งเปิดเผยความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับการนำส่งความรู้และผลิตภัณฑ์ทางการเรียนรู้

สำหรับเว็บไซท์ของธนาคารโลกในประเทศไทย และในรูปแบบภาษาไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

http://web.worldbank.จำนวนผู้เข้าชม 28053 คน | จำนวนโหวต 8 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้ 
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
3

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4