ชวนขาโจ๋ประลองความคิดสร้างสรรค์ ตอกย้ำประสิทธิเพียบ “คนพันธุ์อาร์”

เขียนโดย whitethunder lucio | 02/04/2555 12:11:46

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


เวทีแลกเปลี่ยน “คนพันธุ์ R  ในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนระดับอาชีวศึกษา โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาคกลางและใต้ที่เข้าร่

วมโครงการ จำนวน 27 สถาบัน ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์  พบหลากหลายนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

 

            เริ่มจากการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรม เพราะความคิดจะเป็นตัวกำหนดการกระทำ โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียน ปวช.1 โดยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จึงมีการฝึกอบรมนักศึกษาปวช.ปี1 ที่กำลังเข้าสู่รั้ววิทยาลัยให้เกิดการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และยังนำสู่การตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนที่สนใจอีกด้วย

 

พลังของคนพันธุ์อาร์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ การนำเทคโนโลยีความรู้ลงสู่ชุมชน  ซึ่งวันนี้ความรู้นั้นจะไม่อยู่เพียงแค่ในโรงฝึกอีกต่อไป ดังเช่น  โครงการเครื่องแยกขนาดหอยแมลงภู่เพื่อชุมชน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี   ไอเดียจากนักศึกษาที่เห็นถึงปัญหาการคัดหอยแมลงภู่ล่าช้าและสูญเสียค่าจ้างแรงงานจึงเกิดแนวคิดสร้างเครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยสามารถคัดแยกได้ 3 ขนาด และเร็วกว่าคนคัดแยกถึง 3 เท่า จนในปัจจุบันชุมชนชาวประมงต.บางทราย ต.บ้านโขด ต.อ่างศิลา  บางแสง จ.ชลบุรี มีเครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่ ชุมชนละ 1 เครื่อง

โครงการพัฒนาเครื่องผ่าหมากเชิงธุรกิจชุมชน  โดยวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากชุมชนบริเวณรอบวิทยาลัยมีอาชีพทำหมากแห้งขาย ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมโดยใช้มีด พร้าและกรรไกรเพื่อผ่าหมาก ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่ปลอดภัย นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึงออกศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจผ่าหมาก แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ออกแบบเป็นเครื่องผ่าหมากเชิงธุรกิจชุมชน เพื่อส่งคืนสู่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์  

 

            เช่นเดียวกับ“เตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กทม. ที่เริ่มจากการสำรวจความคิดเห็นการกำจัดขยะของชุมชนรอบวิทยาลัย เพื่อนำสู่การออกแบบเตาเผาขยะ  โดยมีการคัดแยกขยะก่อนเผาและนำไปใช้ในชุมชนเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและนักศึกษาอีกด้วย

 

            นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน อย่าง การ์ตูนบัญชี ของ รร.ไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี  ที่เปลี่ยน “ยาขม” อย่างวิชาบัญชี น.ศ.สายบัญชี จึงเกิดแนวคิดการทำการ์ตูนบัญชีเพื่อเป็นสื่อการสอนที่สนุก และการสื่อสารด้วยภาพทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว อย่าง วิชาว่าด้วยเรื่องภาษี จากการคำนวณสลิปใบเสร็จรับเงินของร้านสะดวกซื้อ ทำให้นศ.ปวช.ปี1 และปวส.ปี 1 เข้าใจและสนุกกับวิชาบัญชีมากขึ้น 

รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.  แลกเปลี่ยนว่า อาชีวะมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สสค.จึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา ด้วยการสนับสนุนให้สถาบันอาชีวศึกษามีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สถาบันการศึกษาจึงต้องเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อม ผลิตคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงาน โดยวิเคราะห์ตลาดให้ได้ว่าบริบทของวิทยาลัยตั้งในอยู่ในตลาดแรงงานอะไร เพื่อนำสู่การปรับปรุงหลักสูตรการสอน  

 

“สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น เนื่องจากเด็กอาชีวะเป็นวัยที่มีพลังมาก จึงต้องมีเวทีให้เขาได้แสดงออก และอยากเสนอให้อาชีวะมีระบบครูประจำชั้นหรือครูให้คำปรึกษา เพราะระบบความรักสำคัญมาก เด็กกลุ่มนี้ก็เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นๆที่ต้องการความรัก และในเวทีแลกเปลี่ยนสุดยอดนวัตกรรมระดับชาติซึ่งเป็นการรวมโครงการประถม มัธยม อาชีวศึกษา และองค์กรปกครองท้องถิ่น อยากเห็นลูกศิษย์ของท่านมาร่วมประลองกันทางวิชาการ”รศ.ดร.จิราภรณ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางทำงานร่วมกัน โดย นายเศรษฐา เศรษฐเมธีกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิซิเมนต์ไทย กล่าวว่า เนื่องจากผู้ที่เป็นกลไกในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ อาชีวะ ระดับนโยบายของบริษัทเอสซีจีจึงมีแนวคิดส่งเสริมอาชีวะให้มากกว่าเดิม จึงเป็นสาเหตุที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในเวทีแลกเปลี่ยนทั้ง 2 เวที ซึ่งพบว่า สสค.มีการสนับสนุนนวัตกรรมที่มีประโยชน์จึงมองว่าน่าจะมีการหนุนเสริมเพิ่มเติมได้มากขึ้นจำนวนผู้เข้าชม 5364 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์