ครูสอนดี ... รู้เท่าทันเทคโนโลยี

เขียนโดย whitethunder lucio | 15/05/2555 12:54:56

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


ว่าที่ครูสอนดีที่เข้าอบรม "พัฒนาทักษะ ICT รุ่นที่ 11" ณ สสค.

 

                    สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  ได้ดำเนินโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง “ครูสอนดี”  หรือที่เรียกย่อๆว่า “โครงการครูสอนดี” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  ได้รับรองรายชื่อ “ครูสอนดี” และ “ครูผู้รับทุนครูสอนดี”  ขั้นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน  2555  และได้ประกาศรายชื่อ “ครูสอนดี” และ “ครูผู้รับทุนครูสอนดี” ขั้นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2  คือ  การรับฟังข้อทักท้วง                 

                     ในระหว่างดำเนินโครงการครูสอนดีขั้นตอนแรก  สสค.มีความจำเป็นต้องสื่อสารกับครูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูสอนดีและครู ผู้รับทุนครูสอนดีประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศ  ปัญหาที่พบคือการสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีครูจำนวนไม่น้อย ที่ไม่สามารถสื่อสารทางอีเมล หรือ โซเซียล เน็ตเวิร์ตได้  ทำให้ สสค.ต้องปรับกลยุทธ์การทำงานหันมาพัฒนาครูด้าน ICT ด้วยการจัดหลักสูตร 3 หลักสูตรโดย สสค.กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดี  มีความรู้ความสามารถด้าน ICT มากพอที่จะใช้ ICTในการสื่อสาร สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน และมีเครือข่ายการทำงานด้าน ICT ได้แก่ 

                      หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Introduction to Computer) เน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตจริง  เช่น  การเปิด – ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ การสร้างแฟ้มข้อมูล  การแก้ไขชื่อแฟ้มข้อมูล การย้าย  การคัดลอก  การวาง  การบันทึกข้อมูล ฯลฯ

                      หลักสูตรที่ 2  การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโลกการสื่อสาร (Social Network) เนื้อหาครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต การสร้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Search Engine ค้นหาข้อมูล การใช้งานระบบสังคมออนไลน์ (Facebook , Twitter) ฯลฯ

                      หลักสูตรที่ 3 ICT กับการสร้างสื่อการเรียนรู้  (Presentation Multimedia)  เนื้อหาครอบคลุมหลักการนำเสนอผลงาน  การวางแผนเพื่อนำเสนอ  การเขียน story board การถ่ายภาพเบื้องต้น  การใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน ฯลฯ

                     นอกจากความรู้ด้าน ICT แล้ว  สสค.ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21  มาเติมเต็มความรู้ให้กับครูสอนดี  เพื่อให้ครูสอนดีเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้”

รศ.ดร.จิราภรณ์ สร้างแรงกระตุ้นให้ครูสอนดีในยุคศตวรรษที่ 21

 

             สสค.ได้กำหนดครูกลุ่มตัวอย่างในระยะทดลองใช้หลักสูตร (มกราคม – ธันวาคม 2555)  เป็นครูสอนดี  ครูผู้รับทุนครูสอนดีและสมาชิกเครือข่ายสสค. ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในละแวกใกล้เคียง ศูนย์ ICT ชุมชน 25 แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย  โดยส่งแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ICT เพื่อการเรียนรู้”  ไปยังครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดีโดยตรง  ในขณะเดียวกันก็ได้เชิญชวนสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของ สสค.  คุณครูจะเลือกสมัครเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้ง 3 หลักสูตรก็ได้  ตามความถนัดและความสนใจ 

              ผู้เขียนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของ สสค. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการเปิด – ปิดการอบรม รุ่นที่ 11 เรื่อง ICT กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ (Presentation Multimedia) และได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  พบปรากฏการณ์ที่น่านำมาเล่าสู่กันฟัง 2- 3 ประการ

               ประการแรก  คุณครูกว่าครึ่งไม่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน  แต่มีความสุขกับการเรียนรู้ “ประสบการณ์ใหม่” เนื่องจากบรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบ “ร่วมด้วย ช่วยกัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน” ใครรู้อะไรก็บอกกัน สร้างบรรยากาศ “เพื่อนร่วมวิชาชีพ” ที่จะจับมือกันเป็น“เครือข่าย” เดินบนเส้นทาง “ครูสอนดี” คุณครูท่านหนึ่งสะท้อนความรู้สึกว่า  “เราจะร่วมกันสร้างอนาคตของชาติไปด้วยกัน”

               นอกจากนั้นคณะวิทยากรซึ่งประกอบด้วยวิทยากรหลัก  และวิทยากรผู้ช่วยซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ยังให้ความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรม  มีการปฏิบัติต่อกัน “เสมือนญาติ” ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกอบอุ่น  มีกำลังใจที่จะเรียนรู้  หลายท่านบอกว่า “ดีกว่าลูกของตัวเองเสียอีก  เพราะอดทนสูงกว่า  ไม่ดุด้วย” เป็นการเรียนรู้จากรุ่นลูกสู่รุ่นพ่อรุ่นแม่  นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่

               ผลการประเมินโครงการอบรม 11 รุ่น ที่ผ่านมา พบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตร  และความรู้ความสามารถของคณะวิทยากรเป็นอย่างมาก เรียกว่า “คุ้มค่า เกินความคาดหมาย”  สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจน้อยตรงกันคือระยะเวลาในการอบรมสั้นเกินไป  เนื่องจากต้องการเรียนรู้มากกว่านี้  การอบรมครั้งนี้ทำให้ครูตระหนักว่าครูไม่ได้มีแค่หน้าที่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว ครูต้องพัฒนาตนเองด้วย  “ขอบคุณ สสค. ที่เปิดโอกาสให้ครูบ้านนอกได้มารับรู้และเพิ่มเติมโลกทัศน์”

                คุณครูบางท่านบอกความประทับใจว่า “ สสค. เปรียบเสมือนเทียน 1 เล่มที่จุดไฟแล้วส่งต่อๆไปในสังคมแห่งการเรียนรู้  เพียงเทียน 1 เล่ม  จุดต่อ ๆ กันไป  เดี๋ยวก็สว่างไปเอง” บางท่านขอให้ สสค. เป็น “อีกหนึ่งองค์กรการพัฒนาการศึกษาไทย”

รศ.ดร. จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.มอบเกียรติบัตรจบคอร์สให้กับครูเพ็ญ พิมพ์สาร ว่าที่ครูสอนดี จ.น่าน

 

                 หลักสูตรICT เพื่อการเรียนรู้” สะท้อนบทบาทของ สสค. ในฐานะเป็นสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้อย่างชัดเจน  ณ วันนี้ ครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูจะได้รับการติด “อาวุธทาง ICT” ให้เริ่มก้าวแรกที่ถูกทาง ก้าวย่างอย่างเท่าทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถด้าน ICT มากพอที่จะใช้ ICTในการสื่อสาร สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน และมีเครือข่ายการทำงานด้าน ICT ส่วนว่าจะเชี่ยวเวชขนาดไหนคงต้อง “ตามไปดู” C

                                                                                                                                                         

โดย รศ.ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.จำนวนผู้เข้าชม 5931 คน | จำนวนโหวต 4 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
9

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์