สสค.ร่วมมูลนิธิร่มฉัตร เปิด “ตลาดนัดทางปัญญา” ให้ครูประถมช้อปปิ้งความรู้!

เขียนโดย whitethunder lucio | 30/05/2555 15:57:11

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


           สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมงานกับมูลนิธิร่มฉัตรในการประชุมจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับพื้นที่ (ภาคกลาง/ตะวันออก/อีสาน) ภายใต้โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผล โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 ที่โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีดร.อุบล เล่นวารี หัวหน้าโครงการติดตามฯ และดร.วาสนา เลิศศิลป์ ทีมติดตาม และคณะร่วมงาน

            พระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยให้วิสัยทัศน์ทางการศึกษาว่า เด็กนักเรียนเป็นทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน โดยเฉพาะเด็กประถมศึกษา ท่านจึงภูมิใจและมีความหวังว่า เด็กในมือของครูประถมทุกท่าน จะเป็นบุคคลสำคัญในอนาคต เพราะไม่ว่า ลูกศิษย์จะเรียนจบปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ล้วนแล้วแต่ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานที่ดี

“ปัจจุบันเด็กประถมมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์สูงมาก ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาสู่เด็กเยาวชน ฉะนั้นครูจำเป็นต้องตามโลกให้ทัน เพื่อจะได้สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเด็กยุคปัจจุบัน ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของความเจริญ หากคุณครูก้าวไม่ทัน แล้วจะให้เด็กซึมซับความรู้เข้าไปในตัวเด็กจึงเป็นไปไม่ได้” ท่านเจ้าคุณกล่าว และอธิบายถึงคุณลักษณะครูยุคปัจจุบันว่า

          “ภาพลักษณ์ที่มือซ้ายถือหนังสือ มือขวาถือชอล์กอาจต้องเลิก แต่ต้องมุ่งไปสู่กระบวนการทำอย่างไรจะทำให้การจัดการศึกษาเดินหน้าสู่นวัตกรรมที่เด็กสนใจ บูรณาการให้เหมาะกับพื้นที่และความต้องการพื้นฐาน งานของครูประถมที่ทำร่วมกับสสค.จึงเป็นแนวทางและตัวอย่างให้โรงเรียนอื่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีต่อไป”

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ “ตลาดนัดทางปัญญา” ที่ได้รวบรวมโครงการเด่นมาให้เพื่อนครูได้ร่วม     ช้อปปิ้งทางความรู้ และมี ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวิญญู (ศาสตราเมธี) มาร่วมถ่ายทอดวิธีสอนของครูยุคใหม่ ที่ต้องเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การได้มาซึ่งความรู้และการนำไปใช้ แก้ปัญหาเด็กเรียนหนัก แต่คิดไม่เป็น

          “ผมขอเน้นย้ำว่า กระบวนการคิดต้องมาก่อนในการเรียนรู้ยุคใหม่ สาระควรอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ไม่ควรอยู่ในสมองของผู้เรียน แต่ควรสอนเด็กให้ “คิดเป็น” และรู้กระบวนการทำอย่างไรให้ไปสู่การได้มาซึ่งความรู้ และวิธีการนำไปปรับใช้”

           เยาวชนในอนาคตควรมี 5 ทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วย 1.ทักษะทางวิชาการ 2.ทักษะชีวิต 3.ทักษะกระบวนการคิด 4.จริยธรรม 5.เข้าใจความหลากหลายของสังคม ดังนั้นสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในอนาคตควรเน้นเกี่ยวกับทักษะชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดระดับสูง 4 ลักษณะ คือ 1.การคิดแก้ปัญหา (Problem solving) 2.กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Analytical Thinking) 3.กระบวนการคิดวิจารณญาณ (critical thinking) และ 4.กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

            ส่วนตลาดนัดทางปัญญานั้น ได้มีโครงการเด่นระดับประถมศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน อาทิ โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก 9 อุบาย ให้รักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านตาหลังใน จ.สระแก้ว โครงการ 7 นักการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนบ้านท่าลาว จ.เพชรบุรี โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โรงเรียนบ้านหนองตาด จ.สุรินทร์ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภัทร์วิทยา) จ.กาญจนบุรี และโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร จ.ลพบุรี

         

          หนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี ซึ่งจัดโครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระเพื่อพัฒนาคุณภาพ ช่วงขั้นที่ 2 ที่อดีตผอ.เผด็จ สุพรรณธนา ได้กล่าวถึงผลเชิงประจักษ์หลังจากปรับกระบวนการเรียนรู้ใหม่ โดยดึงเอาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการกับวิชาการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ทำให้ค่าเฉลี่ยโอเน็ตจากปี 2553-2554 begin_of_the_skype_highlighting            2553-2554      end_of_the_skype_highlighting เพิ่มจาก 37% เป็น 54.8% ประกอบกับกิจกรรมเรียนรู้สมุนไพร การนวดแผนโบราณ สามารถสร้างอาชีพให้เด็กและชุมชน ทำให้ผู้ปกครองยินดีส่งลูกหลานมาเรียน เพราะโรงเรียนสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้ ขณะการเรียนรู้ก็สร้างความสมดุลคืนกลับสู่สังคม และวิถีไทย

          และแม้ปัจจุบันจะย้ายไปอยู่โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จ.สิงห์บุรีแล้ว แต่ยังส่งไม้ต่อให้ครูอังคณา ประสาททอง ผู้อำนวยการคนใหม่ดูแลอย่างดี แสดงให้เห็นน้ำใจของผู้บริหารคนเก่าและคนใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อนวัตกรรมและส่งมอบนโยบายได้อย่างแนบเนียน ประโยชน์จึงยังผลต่อเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ

            ทำอย่างไรให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงคำถามที่พยายามเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นวัด ครอบครัว เด็ก ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนและคนในชุมชน ให้สอดรับกับความต้องการ ครูยุคใหม่จึงไม่ใช้ผู้สอนในห้องเรียน แต่เป็นผู้อำนวยความต้องการพื้นฐานการเรียนรู้ที่สอดรับกับชุมชน และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเท่าทันจำนวนผู้เข้าชม 4706 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์