ต้นแบบการเรียนรู้

 • การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น

  สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ ทั่วโลกก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้โลก ที่กว้างใหญ่เป็นโลกไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ สังคมโลกที่มีทั้งการแข่งขันและร่วมมือกันมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตบุคคลและสังคมให้มีคุณภาพ มีความเจริญงอกงาม

 • โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

  ด้วยความหวังจะสร้างองค์ความรู้จากการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร จึงจัดทำโครงการนี้ โดยการแปลงองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท้องถิ่น ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจาก 4 ฐานการเรียนรู้ โดยดึงทุกภาคส่วนทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม เกิดการต่อยอดและกลายเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 • ลูกอยุธยาค้นหา Unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โครงการของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่จัดทำเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงรากเหง้าที่มาของชุมชนและตนเอง โดยการตั้งโจทย์ เสาะสืบค้น และลงพื้นที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ ผ่านการทำหนังสั้น 16 อำเภอใน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยครูเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อเปิดให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

 • การพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้

  เปรมปรีด์ ธรรมปรีชา ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย นำ The Geometer’s Sketchpad หนึ่งในโปรแกรมจากโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มองเห็นได้ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอมริกา เข้ามาสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนวิชานี้จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอีกด้วย

 • การพัฒนาทักษะความคิดขั้นสูง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา จ.ศรีสะเกษ

  โครงการที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนทั้งระบบ เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียน โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการคิดของครูก่อน ซึ่งเน้นให้ครูกล้าที่จะสลัดความคิดเดิมๆ กล้าคิดนอกกรอบ และหาวิธีการส่งเสริมให้เด็กได้คิด รวมทั้งคอยให้กำลังใจและสนับสนุนนักเรียน จนเกิดผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมากมาย

 • การพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ไตรภาคี

  หลังจากหารือกัน ทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ และโรงเรียนห้องแซงวิทยา จ.ยโสธร ก็จับมือกันเป็น “ไตรภาคี” ร่วมกันทำโครงการเพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่ามาตรฐานในการสอบ O-NET โดยการสื่อสารสองทางระหว่างครู-นักเรียนผ่านบล็อก ซึ่งจะมีคำถามคณิตศาสตร์สัปดาห์ละประมาณ 10 คำถาม นักเรียนคนไหนทำคะแนนได้สูงสุดจะได้รับรางวัลหน้าเสาธง

 • มะแข่นเมืองลี สู่เวทีโลก สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  เมื่อต้องการทำให้ “มะแข่น” ของดีเมืองลี ดังไกลไปทั่วโลก สุรางค์รัตน์ แดงจิระ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จ.น่าน จึงปรึกษากับผู้อำนวยการ ชักชวนครูจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการเรื่องมะแข่นเข้ากับการเรียนการสอนของทุกกลุ่ม ร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยกันค้นหาคุณค่าต่างๆที่ซ่อนอยู่ในมะแข่น และนำมาเสนอให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

 • ยุววิจัยคณิตศาสตร์

  เพราะเชื่อว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้อยู่เฉพาะห้องเรียน กนกวรรณ บั้งทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพนาศึกษา จ.อำนาจเจริญ จึงนำเด็กนักเรียนออกนอกห้องเรียน ไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน นอกจากเพิ่มความสนใจให้เด็กแล้ว ยังได้เรียนรู้อาชีพต่างๆของคนในชุมชน สานสายใยกับคนต่างรุ่น และยังเป็นกระบวนการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก โดยใช้คุณลักษณะของยุววิจัยที่ดี

 • ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช

  เมื่อโศจิกานต์ สตาภรณ์ ครูชีววิทยา โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก นำเอา “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” พืชหายาก มาเป็นตัวเอกให้นักเรียนพัฒนาการคิด โดยการช่วยกันศึกษาและนำมาทดลองเพาะเนื้อเยื่อ ติดตามการเจริญเติบโต ภายใต้ข้อตกลงที่จะบอกเล่าข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุรีไซเคิล

  จากความฝันของ “สุริยา กอมขุนทด” ครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา จ.นครราชสีมา ที่ต้องการนำวัสดุรีไซเคิลมาประดิษฐ์หุ่นยนต์ บวกกับความต้องการช่วยให้เด็กๆกระตือรือร้นในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี จึงเกิดโครงการ ซึ่งรวมเอาโรงเรียนอื่นในเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหินดาดห้วยบง มาร่วมกันคิดและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุรีไซเคิล ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์