สถิติที่น่าสนใจ

 • ระบบนวัตกรรมการดูแลเด็กด้อยโอกาสระดับพื้นที่แบบครบวงจร : กรณีศึกษา Harlem Children’s Zone

  Harlem Children’s Zone หรือเรียกชื่อย่อว่า HCZ ที่ได้รับการยกย่องจาก The New York Times ว่าเป็น “one of the most ambitious social-service experiments of our time” เป็นชุมชนเด็กย่านฮาร์เล็มที่มีการสร้างระบบติดตามและดูแลเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งเข้าสู่รั้ววิทยาลัยหรือการมีงานทำ

 • ถึงเวลารวมพลังตีฝ่าวิกฤต "เด็กด้อยโอกาส"

  กฎหมายไทยบอกเราว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีอย่างถ้วนหน้าแต่ในความเป็นจริง แค่การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ม.3) พบว่ามีเยาวชน “หลุด” จากระบบการศึกษาไปแล้วเกือบ 3 ล้านคน..อนาคตของพวกเขาเป็นเช่นไร...อนาคตสังคมไทยก็คงเป็นเช่นนั้น...

 • สำรวจนิสัย "การอ่าน" รากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้

  พื้นฐานที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางก้าวไปสู่ "สังคมแห่งการเรียนรู้" ก็คือ การปลูกฝังนิสัยให้คนไทย "รักการอ่าน" ... นี่คือข้อเท็จจริงที่ดูเหมือนตระหนักกันมาเนิ่นนาน มาดูกับว่าสถานการณ์เรื่องนีเเป็น อย่างไร

 • การทุจริตคอรัปชั่นและการพัฒนา

  การที่รัฐมุ่งให้ประโยชน์แค่กลุ่มคนเล็กเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมยิ่งกัดกร่อนมากยิ่งขึ้น องค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ(Transparncy International) เปิดเผยผลสำรวจการจัดอันดับดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี พ.ศ. 2554 (Corruption Perception Index)

 • Schools 'should be held accountable'

  Academic results should be made public, directors held liable: TDRI Thailand should make major reforms to its assessments of the education system, as they do not really help boost students' academic performance, according to a local research group. To cope with the chronic problem in terms of quality of education, Ammar Siamwalla, a PhD and distinguished scholar at Thailand Development Research Institute, suggested that accountability be created in the education system.

 • ผลวิจัยชี้ "ครู"คุณภาพส่งผลให้"เด็ก"เรียนดี

  ผลศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบระยะยาวของบุคลากรครู อาจารย์ : การศึกษามูลค่าเพิ่มทางวิชาการของวิชาชีพครูต่ออนาคตของนักเรียนเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ของ สำนักงานการวิจัยด้านเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐ ได้ทำการเก็บข้อมูลจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนถึง 2.5 ล้านคน เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี พบว่าคุณภาพด้านวิชาการของบุคลากรวิชาชีพครู อาจารย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของลูกศิษย์ หลังจากนักเรียนได้รับคำแนะนำในการศึกษาเล่าเรียน และติวเข้มจากบุคลากรครูที่มีมาตรฐานวิชาการสูง ส่งผลให้คะแนนข้อสอบวัดระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

 • เรียนหนักคะแนนต่ำ "ทีดีอาร์ไอ"ระบุเด็กไทยสอบโอเน็ตต่ำกว่าค่าเฉลี่ย50%"

  ทีดีอาร์ไอ ชี้ ปฏิรูปการศึกษาล้มเหลวทุ่มงบเพิ่ม 2 เท่า-เงินเดือนสูง-นักเรียนมีชั่วโมงเรียนเพิ่ม แต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ ผลคะแนนสอบมาตรฐานต่ำรั้งท้ายประเทศเพื่อนบ้าน เสนอรื้อระบบประเมินโรงเรียน-ครู ใช้นำคะแนนสอบมาตรฐานวัดผลจี้กระทรวงศึกษาฯ เปิดผลคะแนนโอเน็ตรายโรงเรียนให้สาธารณะช่วยตรวจสอบคุณภาพ

 • สถานการณ์เด็ก เยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  จากแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม ด้วยการสร้างอนาคตของชาติด้านการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554

 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวการณ์เด็กในระดับจังหวัด

  สสค. เปิดโจทย์ที่ท้าทายกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษากว่า 5 ล้านคน ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกระจายตัวอยู่ทั่วทุกท้องถิ่น จากเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและเด็กพิการขาดโอกาสในพื้นที่ยากจน จากแม่วัยรุ่นถึงเด็กต้องคดีในสถานพินิจ จากเด็กเร่ร่อนในเขตเมืองถึงเด็กถูกบังคับค้าประเวณี ฯลฯ

 • วิกฤตคุณภาพเยาวชนกับอนาคตชาติ

  ประเทศไทยจําเป็นจะต้องพัฒนาไปท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ แรงงานคุณภาพ สูงจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันประเทศ ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเสียเปรียบต่อประเทศเพ่ือนบ้านและคู่แข่งในเอเชีย อย่างเห็นได้ชัดทั้งในระดับของผลิตภาพของแรงงานและแนวโน้มอัตราการเพ่ิม ซึ่งไทยมีระดับผลิตภาพตํ่ำกับอัตราการเพิ่มในแต่ละปีก็ต่ำด้วย

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์