อนาคต สสค. กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

เขียนโดย ทดสอบ | 1/5/2012 10:45:20 AM

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สอง (2552-2561) โดยอาศัยแนวคิด “การเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงในสังคม” กุญแจสำคัญที่จะไขสู่ความสำเร็จคือการระดมความร่วมมือจากบรรดาภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. …”  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเสนอต่อ สภาผู้แทนราษฎร

ชีวิตคนไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร

หาก สสค. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ  ภายใน 10 ปีข้างหน้าชีวิตคนไทยจะมีแนวโน้มเปลี่ยนไปดังนี้

1. การเรียนรู้ของเยาวชนและของคนไทยจะยกระดับขึ้นเป็นระบบที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

2. คนไทยจะตื่นตัวใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ พัฒนาตนเองตลอดเวลา ลดความเชื่อถือสิ่งที่งมงาย

3. เยาวชนไทยจะมีความสามารถในการเรียนรู้  มีทางเลือกทางการศึกษาให้ตรงกับความถนัดและอาชีพ  สามารถนำความรู้มาใช้ได้กับกับการดำเนินชีวิต

4. แรงงานไทยจะมีทักษะเรียนรู้  ฝึกฝนได้เร็ว มีทักษะทำงานได้หลายประเภทก้าวทันกับการแข่งขันในระดับโลก มีวินัยและจริยธรรมในการทำงาน โดยภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

5. ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของท้องถิ่นเอง  เด็กเยาวชนเมื่อจบการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพในจังหวัดของตน  จะไม่ต้องย้ายถิ่นไปหางานทำจำนวนผู้เข้าชม 12820 คน | จำนวนโหวต 9 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์