สื่อเรียนรู้

เสียง

 • ติดตามภารกิจรองนายกรัฐมนตรีดูความก้าวหน้า ‘ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้’
 • วิดีทัศน์ทุนการศึกษา จ.นครพนม
 • แนวทางโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)
 • Qinfo ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
 • แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2560
 • ห้องเรียน 4.0 ติดอาวุธครูและห้องเรียน เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้
 • วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ของ สสค. ชุด "ABE ผู้ว่าเชียงใหม่ สุรินทร์ ชลบุรี "
 • พันธกิจ สสค.
 • การศึกษาไทยใครช่วยได้
 • วิดีทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (เซียงไฮ้)
 • วิดีทัศน์ครูไทยในศตวรรษที่ 21
 • วิดีทัศน์สถานการณ์ความจริงของเด็กและเยาวชนไทย
 • วิดีทัศน์ครูสอนดี
 • สืบสานอดีต-สร้างสรรค์อนาคต โรงเรียนสูงเนิน (การบริหรจัดการ)
 • เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านร่องหอย (การบริหรจัดการ)
 • จากปรัชญา...สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” (ทักษะชีวิต)
 • พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ทักษาชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว (ทักษะชีวิต)
 • พัฒนาทักษะชีวิตสร้างอุปนิสัยพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก (ทักษะชีวิต)
 • มะแข่นเมืองลี โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี (ทักษะการคิด)
 • ศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างนักคิด โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ทักษะการคิด)
 • คณิต คิดเป็นเรื่อง โรงเรียนชุมแพศึกษา (ทักษะการคิด)
 • การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา (ทักษะการคิด)
 • ลูกอยุธยาค้นหา unseen : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์