สื่อเรียนรู้

วีดีโอ

 • วิดีทัศน์การจัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด 5 ตอน
 • การพัฒนาแรงงานไทยโดยผู้เชี่ยวชาญโออีซีดี ซับไทย
 • OECD's Education for Workforce Development (Thailand)
 • วีดิทัศน์การคู่มือดำเนินการคัดกรองนักเรียนในพื้นที่ 10 จังหวัด
 • วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น
 • วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ
 • วิดีทัศน์ชุด "เสวนาวิชาการ "ครูแท้แพ้ไม่เป็น" Real Talk for Real Teachers โดย ครูเรฟ เอสควิท "
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน “ชวนน้องอ่านผ่าน 100 หนังสือดีฯ”
 • งานอบรมสัมนาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม "ชวนน้องอ่าน ผ่าน 100 หนังสือดีฯ"
 • ชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4 ภูมิภาค
 • ชุมชนวัดไตรมิตรสู่ประชาคมอาเซียน
 • สุดยอด 8 เรื่อง TED Talk ฉายภาพอนาคตการศึกษาโลก
 • วีดีโอเพื่อการศึกษายอดนิยม ประจำปี 2554
 • TED-Ed แม่สื่อแห่งความรู้
 • ยูทูบเพื่อการศึกษาในโรงเรียน
Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์