ชวนกันอ่าน

  • “ชวนน้องอ่าน ผ่านครูสอนดี”

    สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เตรียมจัดทำโครงการ “ชวนน้องอ่าน ผ่านครูสอนดี”เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กๆ และเยาวชนไทยโดยอาศัยโครงการหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย (http://www.qlf.or.th/Home/Details?contentId=286) และครูสอนดีในเครือข่ายของ สสค.เป็นกลไกสำคัญ

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์