หน่วยงานไทย

 • มูลนิธิสยามกัมมาจล

  มูลนิธิสยามกัมมาจล ก่อตั้งโดยธนาคารไทยพาณิชย์ มีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างจิตอาสาของคนไทย ผ่านการพัฒนาเยาวชนและชุมชน เพื่อให้เยาวชนเป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม มูลนิธิมีพันธกิจดังนี้ 1.แสวงหาและสนับสนุนโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชนและการพัฒนาเยาวชน 2.ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสา 3.เป็นศูนย์กลางข้อมูลการดำเนินงานจิตอาสา

 • สถาบันราชานุกูล

  สถาบันราชานุกูลเป็นสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลปัญญาอ่อนแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยบริการของสถาบัน คือ ให้บริการทางการแพทย์ให้การศึกษาในโรงเรียนพิเศษเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆการฝึกอาชีพและการจ้างงาน ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและบุคคลปัญญาอ่อนและเป็นสถาบันให้การศึกษาฝึกอบรมแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การศึกษาและผู้สนใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 • เครือข่ายการศึกษาทางเลือก

  การศึกษาทางเลือก เป็นรูปแบบการศึกษาที่ไม่ใช่หรือต่างจากรูปแบบการศึกษากระแสหลักมีปรัชญาการศึกษาใหม่ที่มีรากฐานมาจากปรัชญาที่หลากหลายและไม่ยึดติดกับปรัชญาดั้งเดิมโดยมีการเรียนการสอนที่มีขอบเขตกวย้างขวางและหลากหลายรูปแบบมากกว่าการศึกษากระแสหลักที่ยึดความต้องการของบุคคลและชุมชนเป็นหลัก

 • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้น ทั้งในบุคคล ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง และรวมกลุ่มครอบครัวต่างๆเข้าเป็นเครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือกันและกัน

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์